You need to enable JavaScript to run this app.
导航
实例规格
最近更新时间:2024.06.28 18:54:07首次发布时间:2022.11.21 17:24:15

本文为您介绍云原生消息引擎提供的实例规格,以便您根据业务需求选择合适的实例规格。

规格类型

实例规格

读流量峰值(MB/s)

写流量峰值(MB/s)

Topic 数量上限

Group 数量上限

分区数量上限

bmq.base

50

50

200

400

200

bmq.6xbase

300

300

1200

2400

1200

bmq.12xbase

600

600

2400

4800

2400

bmq.20xbase

1000

1000

4000

8000

4000

bmq.40xbase

2000

2000

8000

16000

8000