You need to enable JavaScript to run this app.
导航
域名续费、赎回类
最近更新时间:2022.05.30 20:28:46首次发布时间:2021.12.31 10:52:42

什么是域名的续费宽限期和赎回期,分别是多久?

域名到期后一段时间内,您仍可按照正常续费价格对域名进行续费,该时期就是续费宽限期。若超过该续费宽限期仍未续费,则之后一段时间内,您需要花费高于正常续费的价格赎回域名(域名赎回价格由注册局决定),该时期就是赎回期。不同后缀的域名,续费宽限期和赎回期时长不同,具体情况如下表:

后缀续费宽限期赎回期
.ac.cn3515
.art3030
.auto3030
.biz3030
.black3030
.cc3030
.center3030
.chat3030
.city3030
.cloud3030
.club3030
.cn3515
.com3030
.com.cn3515
.company3030
.cool3030
.design3030
.email3030
.fun3030
.fund3030
.gold3030
.group3030
.guru3030
.host3030
.info3030
.ink3030
.life3030
.link3030
.live3030
.love3030
.ltd3030
.mobi3030
.net3030
.net.cn3515
.online3030
.org.cn3515
.plus3030
.press3030
.pro3030
.pub3030
.red3030
.ren3030
.run3030
.shop3030
.show3030
.site3030
.social3030
.space3030
.store3030
.team3030
.tech3030
.today3030
.top3030
.tv3030
.video3030
.vip3030
.wang3030
.website3030
.work3030
.world3030
.xyz3030
.zone3030
.佛山3030
.公司3515
.集团3030
.手机3030
.网店3030
.网络3515
.网址3030
.我爱你3030
.在线3030
.招聘3030
.中国3515
.中文网3030
.购物3030
.企业3030